Η ANΕΤ, εταιρεία Ετερόρρυθμης Νομικής μορφής, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2004, είναι εταιρεία Μελετών – Συμβούλων  για να υποστηρίξει την προσπάθεια των κοινωνικών εταίρων, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό οικονομικό χώρο, για ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους. Για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου η εταιρεία εκπονεί μελέτες/έρευνες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, η εταιρεία έχει επενδύσει συστηματικά στην απόκτηση τεχνογνωσίας και απαραίτητων εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού, που της επιτρέπουν σήμερα να χαρακτηρίζεται από τους πελάτες της ως ουσιαστικός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης.

Η εταιρεία διαθέτει συμβούλους, με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις, μεταφέροντας και συνδυάζοντας εμπειρίες από διαφορετικούς χώρους επιχειρηματικών δομών και οργανισμών. Ταυτόχρονα, τα στελέχη της λειτουργούν ως φορείς νέων ιδεών, συνδέοντας ιδανικά το παλιό με το καινούργιο και συνδυάζοντας την ικανότητα της έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης αποφάσεων, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες της εταιρείας και χτίζοντας μια αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους.

Η σημερινή θέση της εταιρείας της επιτρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στον κλάδο την επόμενη δεκαετία, διατηρώντας τόσο τα τοπικά όσο και τα εθνικά και διεθνή χαρακτηριστικά της, με ανάπτυξη σημαντικών εργαλείων και στην περιοχή της συνδυασμένης προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών με υποστήριξη νέων τεχνολογιών.

Τις καινοτόμες και προσωποποιημένες υπηρεσίες  που σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και παρέχονται σε επιχειρήσεις, δημοτικούς, περιφερειακούς και δημόσιους φορείς, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει μια έμπειρη ομάδα στελεχών και συνεργατών με πολυετή εμπειρία σε οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ομάδα στελεχών είναι άρτια καταρτισμένη με  την απαραίτητη τεχνογνωσία σε ευρωπαϊκά και εθνικά επενδυτικά έργα. Διαθέτει  σημαντική εμπειρία στη διοίκηση έργου, στον αποτελεσματικό συντονισμό ομάδων εργασίας καθώς και τη συγγραφή, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.  Τα μέλη διαθέτουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες οργάνωσης, συγγραφής, διαχείρισης χρόνου και πόρων, αναλυτικής σκέψης, ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας, χαρακτηριστικά που συμβάλουν στην επιτυχή κάλυψη ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών και στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωση και παράδοση των ανατιθέμενων έργων.

Μεταξύ των στρατηγικών στόχων της ΑΝΕΤ για τον ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνονται:

 • Επιχειρησιακής Οργάνωσης & Στρατηγικής Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ 
 • Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων
 • Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Η διερεύνηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ & Κοινωνικών
 • Η διεύρυνση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Και πρόσφατα, η συγγραφή και υποβολή προτάσεων στο ευρωπαϊκό πακέτο ενίσχυσης JeanClaude Juncker

Το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της ΑΝΕΤ αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις). Αναφέρονται οι σημαντικότερες υπηρεσίες:

 • Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης
 • Συμβούλου Αξιολόγησης
 • Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών
 • Εκπόνηση Τοπικών Αναπτυξιακών Μελετών
 • Εκπόνηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σήμερα, η δραστηριότητα της εταιρείας επεκτείνεται και στον σχεδιασμό, τη μελέτη και υποβολή φακέλων στα αμέσως συσχετιζόμενα προγράμματα με την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες). Στα πλαίσια των εν λόγω προγραμμάτων, στοχεύοντας στην επιτυχή σύμπραξη των συμβαλλόμενων μελών, η ΑΝΕΤ αναλαμβάνει τον τομέα της επικοινωνίας με ξένους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η πρόσφατη αυτή δραστηριότητα έχει ήδη δώσει στην ΑΝΕΤ πολλές φορές την ευκαιρία να δείξει τις δυνατότητές της στην ορθή εκτέλεση, την έγκαιρη περάτωση και την απρόσκοπτη λειτουργία των έργων που της έχουν ανατεθεί.

Συγγραφή και Υποβολή Έργων

 • Συστηματική ενημέρωση για ανοιχτές προσκλήσεις
 • Αποδελτίωση χρήσιμων πληροφοριών πρόσκλησης
 • Μελέτες – σχεδιασμός- ωρίμανση ιδέας
 • Προετοιμασία Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης Πράξης/προτάσεων ευρωπαϊκών κονδυλίων
 • Δικτύωση με φορείς εντός και εκτός Ελλάδας
 • Συμμετοχή φορέα σε χρηματοδοτούμενα σχήματα είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος
 • Προετοιμασία φακέλου δικαιολογητικών/ τεχνικής περιγραφής/ οικονομικής ανάλυσης

  Διαχείριση και Συντονισμό Εγκεκριμένων Έργων

 • Συμμετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
 • Επικοινωνία με την κοινοπραξία, τη διαχειριστική αρχή, και τις Αρχές Πληρωμής
 • Την παρακολούθηση της συνάφειας και της επιλεξιμότητας των δαπανών που προκύπτουν από το φυσικό αντικείμενο της πρότασης
 • Την προετοιμασία των επιτόπιων ελέγχων
 • Τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για δραστηριότητες που θα αναθέτουν σε διαδόχους μέσω διαγωνισμού
 • Τη σύνταξη των ενδιάμεσων, και τελικών εκθέσεων αναφορών προόδου
 • Την παρακολούθηση των διαδικασιών πιστοποίησης και είσπραξης των εθνικών και ευρωπαϊκών- χρηματοδοτήσεων, από το στάδιο της πρώτης προκαταβολής μέχρι την αποπληρωμή
 • Εξωτερική αξιολόγηση

Εκπαιδευτική Συμβουλευτική

 • Εκπαίδευση στελεχών του φορέα σας για την υποβολή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους του τμήματος είναι η εξειδικευμένη παροχή συμβουλών στην αγορά σύγχρονων λύσεων στον τομέα των ΤΠΕ και άλλων τομέων:

 • Η ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων όπως το πρόγραμμα THESIS για δικηγορικά γραφεία και εταιρείες
 • Η ανάπτυξη web εφαρμογών και mobile
 • Η δημιουργία σύγχρονων διαδικτυακών τόπων και web portals

Η ΑΝΕΤ υπήρξε πρωτοπόρος στη δημιουργία των site στον ελληνικό χώρο, αναπτύσσοντας internet εφαρμογές για τους πελάτες της. Επιπλέον, σε συνεργασία με συμβούλους επιχειρήσεων συμμετείχε σε προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και του ΕΟΜΜΕΧ.

Η ΑΝΕΤ δημιούργησε το δικό της web server (http://www.activenet.gr), συμβάλλοντας στην άμεση δημιουργία διαφημιστικών σελίδων των πελατών της στο διαδίκτυο – Internet, την φιλοξενία των σελίδων αυτών, καθώς και εφαρμογών  Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Ορισμένα από τα site που έχει δημιουργήσει, υποστηρίζει και φιλοξενεί τους Servers της είναι:

Πολιτικά
 • Το site της ”ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” υποψήφιου συνδυασμού για τον Δήμο της Αθήνας του Συνασπισμού www.anoihtipoli.gr
 • Το site του Φώτη Κουβέλη www.kouvelis.gr
 • Το site της Άννας Φιλίνη www.filini.gr
 • Τo site της Δημοκρατικής Αριστεράς http://www.dim-ar.gr
Εταιρικά
 • Το site της εταιρείας Ε. ΠΑΓΩΝΗ Α.Ε http://www.gruppo-pagoni.gr
 • Του αποκλειστικού αντιπροσώπου της SIEMENS-SHELL, PHOTOVOLTAIC http://www.photovoltaic.gr.
 • To site της εταιρείας πολυμέσων NOΗΣΗ http://www.noisi.gr
 • Της ΜΚΟ Handicap http://www.handicap.gr
 • Του Οργανισμού Άθλησης Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων http://www.opanda.gr
 • Της δικηγορικής εταιρείας 4law http://www.4law.gr
 • Της δικηγορικής εταιρείας Σ.Δ. Μαύρος & Συνεργάτες http://smavros.gr
 • Του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος http://www.okxe.gr
 • Το ενημερωτικό portal badiera http://www.badiera.gr
 • Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

   

  • Το site του Διαθρησκευτικού Διαλόγου ανάμεσα σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://interfaith.gr
  • To site του Προγράμματος Διευκόλυνσης και Πρόσβασης μεταναστών σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες πρώτου βαθμού στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας http://imh.gr
  • To site  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και προώθησης δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο της αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών  http://olatapaidiamazi.gr

  Ιστορικό Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

  • Η υποβολή και η υλοποίηση του προγράμματος ΕΤΕ για τον Διαθρησκευτικό Διαλόγο ανάμεσα σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://interfaith.gr
  • Υποβολή και διαχείριση του Προγράμματος Διευκόλυνσης και Πρόσβασης μεταναστών σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες πρώτου βαθμού στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας http://imh.gr
  • Υποβολή και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και προώθησης δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο της αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών http://olatapaidiamazi.gr
  • Η υποβολή και η υλοποίηση του προγράμματος ΕΤΕ «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών» http://www.olatapaidiamazi.gr

  Ιστορικό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

  Ο κατάλογος όμως, αναμένεται να διευρύνεται καθημερινά με νέες συμπράξεις και παραδόσεις έργων.

  Στο διευρυμένο πελατολόγιο της ΑΝΕΤ περιλαμβάνονται σημαντικά ονόματα εταιρειών και φορέων:

  • Δήμος Αθηναίων
  • Δήμος Αιγάλεω
  • Δήμος Καλύμνου
  • Δήμος Καλλιθέας
  • Δήμος Φυλής
  • Δήμος Ελευσίνας
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
  • Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
  • Περιφέρεια Αττικής
  • Υπουργείο Εσωτερικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Μεταναστευτικής πολιτικής
  • Η ναυτιλιακή εταιρεία Sea Observer S.A.
  • H εταιρεία πληροφορικής IFS HELLAS S.A.
  • Η εταιρεία Θεατρικών και Ηχητικών Εγκαταστάσεων Πολυχρονάκης Μηνάς.
  • Η Ξενοδοχειακή & Τουριστική « Πλατανίστας Α.Ε.».
  • SIEMENS-SHELL PHOTOVOLTAIC, Μ. Σιγάλας
  • Τη Δικηγορική Εταιρεία Σ. Μαύρου & Συνεργατών
  • Το Δικηγορικό Γραφείο Μαριετίνας Στεφανάτου & Συνεργατών
  • Το Δικηγορική Εταιρεία Χ. Μήλιου & Συνεργατών

  Καθώς και διακεκριμένοι φορείς συνεργασίας:

  • ΚΕΜΕΑ
  • ΚΕΕΛΠΝΟ
  • ΚΑΝΕΠ
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
  • ΕΚΒΑ
  • ΕΠΕΚΣΑ

  Χρίστου Λαδά 5-7, 10561 Αθήνα

  Τ. 0030 210 3310510

  info@activenet.gr

  Back to Top